Οι Έλληνες ανήκουν στην ιδίαν Φυλήν (όμαιμοι), πιστεύουν στην ιδίαν θρησκείαν (ομόθρησκοι), ομιλούν την ιδίαν γλώσσαν (ομόγλωσσοι) και έχουν τα ίδια ήθη (ομότροποι) πληρούν δηλαδή όλα εκείνα, που χιλιετίες πρίν ανεγνώρισε ο Ηρόδοτος, ότι χαρακτηρίζουν τον Ελληνικόν Λαόν.
Επομένως οι Έλληνες διαθέτουν τα προϋποθέσεις, που τους εξασφαλίζουν την Εθνική Ενότητα τους. Χάριν μάλιστα της Εθνικής Ενότητας των οι Έλληνες κατόρθωσαν στην ιστορία τους να δημιουργήσουν Αυτοκρατορίας – Κοσμοκρατορίας και περίλαμπρους πολιτισμούς, που ουδείς άλλος λαός επέτυχε.
Την σημασίαν της ενότητος των Ελλήνων υπογραμμίζει ο Ισοκράτης στην επιστολή του προς τον Βασιλέα Φίλιππον και παραστατικώς ο Αριστοτέλης αναφέρει στα «Πολιτικά», ότι αν οι Έλληνες ενωθούν θα κυριαρχήσουν εις ολόκληρον τον κόσμον, όπως συνέβη δια χίλια και πλέον έτη.
Στην νεωτέρα εποχή διεσπάσθη η Ενότης των Ελλήνων εξ αιτίας της λειτουργίας των κομμάτων, τα οποία, ενώ ουδέν χωρίζει τους Έλληνας εκείνα τους διήρησαν εις οπαδούς του ενός ή του άλλου κόμματος. Έτσι εχάθη η ενότης των Ελλήνων τεχνητώς, διότι φυσικώς οι Έλληνες δεν χωρίζονται από διαφοράς Φυλής, Θρησκείας, Γλώσσης και Ηθών.
Η τεχνητή διαίρεσις Ελλήνων εις οπαδούς κομμάτων οδήγησε το Έθνος μας εις καταστροφάς, όπως του Εθνικού Διχασμού και της Μικρασιατικής καταστροφής. Αντιθέτως οι ίδιοι οι Έλληνες με την Εθνική ενότητα, που επέβαλε ο Ι.Μεταξάς καταργήσας τα κόμματα, κατόρθωσαν την Δόξα της 28 ης Οκτωβρίου. Και μετά πάλιν εξ αιτίας των κομμάτων οι ίδιοι οι Έλληνες, επί τριετίαν αιματοκύλησαν την Πατρίδα, με τον συμμοριτοπόλεμον, που εκήρυξε ένα κόμμα, το ΚΚΕ.
Η ύπαρξις κομμάτων δεν προήλθεν εξ αναγκών του Έθνους, αλλά εκ του συμφέροντος του πολιτέυματος, της δημοκρατίας, η οποία δια να επιβιώση χρειάζεται κόμματα. Αντιθέτως η ανάγκη επιβιώσεως (ζωτική ανάγκη) της Πατρίδος, χρειάζεται ενότητα και όχι διαίρεση του λαού.
Άλλως τετην ανωτέρω αλήθειαν επιβεβαιώνει η ιστορία, κατά την οποίαν εις όποιο πολίτευμα επικρατεί ενότης προοδεύει ο Ελληνισμός, ενώ εις όποιο πολίτευμα επικρατεί ο διχασμός καταστρέφεται ο Ελληνισμός.
Δημοκρατία σημαίνει διαίρεση του λαού, εμφύλια πολιτικά πάθη, που υποκινούν τα κόμματα και ζημιώνουν, ενίοτε μέχρι υποδουλώσεως το Έθνος.
Ένα προσεκτικό βλέμμα, στο παρελθόν θα σας πείσει, με ποιόν πολίτευμα ανεδείχθη ο Ελληνισμός και το οποίον ουδέποτε ήτο δημοκρατικόν, διότι από την φύσιν της η δημοκρατία διχάζει τον λαόν και ο διχασμός καταλήγει εις καταστροφήν.
Ωστόσον σήμερα κυριαρχεί στην Ελλάδα η κομματοκρατία, επειδή το επιβάλλουν τα συμφέροντα της κεφαλαιοκρατίας, που με άλλο καθεστώς δεν εξυπηρετούνται, απεναντίας συντρίβονται.
Ο λαός ανέχεται την δημοκρατίαν, δι’ έναν και μόνον λόγον, διότι δεν υπάρχει κάποιος να την καταλύσει. Δια την ανοχήν του λαού ευθύνονται τα ΜΜΕ και η δράσις των κομματόσκυλων, που ζούν από το κόμμα.
Πρώτα και χειρότερα κομματόσκυλα είναι οι πολιτικάντηδες, που αδιαντρόπως αποκαλούνται πολιτικοί, ενώ πραγματικώς είναι άσχετοι και αντίθετοι, προς την έννοια της πολιτικής. Πρόκειται περί ασυνειδήτων δημαγωγών, που εξαπατούν τον λαόν, δια να πλουτίζουν και να
ικανοποιούν τας φιλοδοξίας των.
Βεβαίως οι πολιτικάντηδες δεν χαίρουν εκτιμήσεως στον λαόν, είναι τελείως ανυπόληπτοι. Και εις τούτον φροντίζουν οι ίδιοι οι αλληλοϋβριζόμενοι, αλληλοκατηγορούμενοι βυθισμένοι στα ψεύδη, στα σκάνδαλα, στην προδοσία.
Δεύτερα και γλοιωδέστερα κομματόσκυλα είναι οι λεγόμενοι «παρατρεχάμενοι» που διορίζονται στο δημόσιο ή εις οργανισμούς και
εργάζονται, δια το κόμμα, αλλά πληρώνονται από το κράτος. Όταν αλλάζουν τα κόμματα στην εξουσία αλλάζουν και οι «παρατρεχάμενοι», που λιμασμένοι εφορμούν, στο δημόσιον ταμείον.
Τρίτα και αυθαδέστερα κομματόσκυλα είναι τα κάθε λογής στελέχη του κόμματος, που εξυπηρετούν με το αζημίωτο τους «ημετέρους» και αυξάνουν την κομματικήν πελατείαν, με το περιβόητον «ρουσφέτι» που όλοι οι πολιτικάντηδες υπόσχονται να καταργήσουν.
Το «ρουσφέτι» στην εποχή μας δεν είναι μία μετάθεσις κ.τ.λ. αλλά αναθέσεις, άδειαι, δημόσια έργα, προμήθεια κ.τ.λ. που γίνονται όχι δια την ανάπτυξιν, αλλά δια την πασίγνωστον«μίζα».
Αυτό το τρίτο πολιτικάντηδες-παρατρεχάμενοι – στελέχη κόμματος μαστίζουν την κοινωνίαν. Μέχρι πότε;;;

Πηγή  :  Κωνσταντίνος  Πλεύρης

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ