Διεκδικούμε
‘‘Ό,τι Ιστορικώς, Φυλετικώς, Εθνολογικώς, Γλωσσικώς και Πολιτιστικώς ανήκει στην Ελλάδα’’
 
 

ΕΘΝΙΚΑ

Η κίνησίς μας ξεκινά από την πίστιν της εις την Μεγάλην Ιδέαν του Έθνους των Ελλήνων, η οποία εκφράζεται με δυο τρόπους. Πρώτον με την αρχαίαν θέσιν ότι ο Ελληνισμός οφείλει να ενισχύεται και να αναπτύσσεται εκεί όπου ευρίσκεται, που συνέπιπτε με την θέσιν του Ιωάννου Μεταξά και Δεύτερον με την Βυζαντινήν θέσιν της εδαφικής ολοκληρώσεως του Έθνους, που επιτυγχάνεται με την απελευθέρωσιν Ελληνικών Εδαφών που ακόμη ευρίσκονται υπό κατοχήν.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Άμεσος αντιμετώπισις των προβλημάτων που μαστίζουν την κοινωνίαν, όπως τα ναρκωτικά, το λαθρομεταναστευτικόν, η εγκληματικότης, η υπογεννητικότης, η ανεργία, ο ηθικός ξεπεσμός, η διαφθορά κ.τ.λ.

ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΑ

Δημιουργία ισχυρού κράτους, που να επιβάλη την θέλησίν του, ώστε να επιτυγχάνεται ωφέλεια του συνόλου των πολιτών και όχι πελατειακής ικανοποιήσεως. “Νόμος και τάξις" είναι δια την κίνησίν μας κυριαρχική επιδίωξις της πολιτείας. Η αντιμετώπισις των κινδύνων που απειλούν την Πατρίδα μας, αποτελεί πρωταρχικόν καθήκον και υποχρέωσις, διότι υπερτάτη αξία, για μας, είναι το Έθνος, δηλαδή η φυσική κοινότης των Ελλήνων, κοινότης ψυχική-πνευματική-φυλετική-ιστορική-γλωσσική και πολιτιστική. Γενικώς προσβλέπομε εις την οικοδόμησιν πολιτείας, της οποίας η πολιτική θα είναι Εθνική, Εργατική, Λαϊκή και Κοινωνική. Θεωρούμε ότι μόνο με την συγκρότησιν μιας τοιαύτης Πολιτείας αξιοκρατικής δομής είναι δύνατη η επιβίωσις, η κυριαρχία και η ανάπτυξις του Ελληνικού Έθνους.

ΠΟΛΙΤΙΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ

α. Λειτουργία του πολιτεύματος

Το πολίτευμα πρέπει να υπηρετῆ την Πατρίδα και το Έθνος και όχι το Έθνος να υπηρετή το Πολίτευμα. Αν το οιονδήποτε πολίτευμα βλάπτη την Πατρίδα και το Έθνος, είναι απορριπτέο. Δια να επιτύχωμεν ώστε το πολίτευμα να ωφελῆ την Πατρίδα και το Έθνος απαιτούνται:

/1/.Ο ανώτατος Άρχων να μην αποτελή αντικείμενον συναλλαγής προσώπων ή κομμάτων. Η εκλογή του απ’ευθείας από τον λαό, αποτελεί ψευδεπίγραφον αντικειμενικότητα, διότι δια να εκλεγή θα πρέπει να υποστηριχθή από πολιτικό κόμμα ή κόμματα, διαφορετικά δεν δύναται να εκλεγή. Και εις την περίπτωσιν αυτήν θα είναι δέσμιος των εκλογέων του. Η κληρονομική διαδοχή, (όπως εις την Βασιλείαν), αποκλείει μεν την συναλλαγήν προσώπων ή κομμάτων, αλλά σήμερον δεν έχομεν και δεν προβλέπεται, τουλάχιστον εις το άμεσο μέλλον, να έχωμεν κληρονομικήν διαδοχήν Ανωτάτου Άρχοντος. Το πρόβλημα επιλύεται μόνον όταν ο Ανώτατος Άρχων κληρούται μεταξύ 4-5 κορυφών του δημοσίου βίου, όπως Προέδρου του Αρείου Πάγου, Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Προέδρου Συμβουλίου Επικρατείας, ενδεχομένως και άλλων, τροποποιουμένου προς τούτο του σχετικού άρθρου του καταστατικού χάρτου της Χώρας, νομιμοποιημένου δια δημοψηφίσματος. Μόνον κατ ’αυτόν τον τρόπον θα αποφύγωμεν πάσαν συναλλαγήν προσώπων ή κομμάτων, εις την ανάδειξιν του Ανωτάτου Άρχοντος.

/2/. Καθιέρωσις Σωματειακού Συμβουλίου, εις το οποίον θα εκπροσωπούνται όλα τα επαγγέλματα με αιρετούς εκπροσώπους των και το οποίον θα αποτελεί Συμβουλευτικόν Όργανον της Κυβερνήσεως, κυρίως δι’ οικονομικά και λειτουργικά θέματα. Το οποιοδήποτε συνδικαλιστικόν όργανον θα απευθύνεται εις το Συμβούλιον αυτό, προς επίλυσιν οιασδήποτε διεκδικήσεως.

/3/. Θέσπισις Συνταγματικού Δικαστηρίου, το οποίον θα εξετάζει την συνταγματικότητα οιουδήποτε Νομοσχεδίου, πριν αυτό κατατεθεί προς ψήφισιν, ώστε να αποφεύγεται κάθε αμφισβήτησις του ψηφιζομένου νόμου, ως προς την αντισυνταγματικότητά του.

/4/. Τα πολιτικά κόμματα να γίνουν Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι-.Δ), με διαφανή την οικονομικήν λειτουργίαν των. Κάλυψις από το κράτος μόνον των υπό του εκάστοτε εκλογικού νόμου
επιβαλλομένων δαπανών, εφ΄όσον τα κόμματα μετέχουν στο 100% των εκλογικών περιφερειών και με ελάχιστον αριθμόν υποψηφίων όχι μικρότερον του 50% των εκλεγομένων.

/5/. Ο αριθμός των εκλεγομένων βουλευτών, θα πρέπει να τεθή ως ερώτημα εις τον Ελληνικόν λαόν δια να αποφανθή. Ο αριθμός δεν επιλύει προβλήματα. Τα προβλήματα επιλύονται μόνον από την
ικανότητα και τας γνώσεις των βουλευτών δι΄ έκαστον θέμα.

/6/. Οι βουλευταί, πέραν των δυο τετραετιών να μην έχουν δικαίωμα επανεκλογής. Ο χρόνος θητείας των όμως να υπολογίζεται ως χρόνος συντάξιμος εις τον συνταξιοδοτικόν των φορέα. Βουλευτική σύνταξις δεν υπάρχει.

/7/. Βουλευταί εκλεγόμενοι υπό την σημαίαν ενός κόμματος, δεν έχουν δικαίωμα να μεταγραφούν είς άλλο κόμμα, ή να αποχωρήσουν από το κόμμα τους, εάν δεν παραιτηθούν από το βουλευτικό αξίωμα. Το κόμμα έχει δικαίωμα να διαγράψη Βουλευτήν από την δύναμιν της κοινοβουλευτικής του ομάδος, εφ΄ όσον κρίνει τούτο απαραίτητον δια την συνοχήν της ομάδος του. Στην περίπτωσιν αυτήν ο Βουλευτής δεν υποχρεούται να παραδώσει την έδραν εις το κόμμα υπό το οποίον εξελέγη.

β. Παιδεία

Η Παιδεία πρέπει να είναι καθαρώς Ελληνική και να βασίζεται, πέρα από τας τεχνολογικάς εξελίξεις, εις την πραγματικήν ιστορίαν της Ελλάδος, την πολεμικήν, την επιστημονικήν και την πολιτικήν, διότι εκεί ευρίσκεται ο θησαυρός και το φως που φωτίζει το μέλλον της. Αντιγραφαί ξένων προτύπων, απλώς αποπροσανατολίζουν του νέους μας και δεν δημιουργούν Έλληνας υπερηφάνους δια την καταγωγήν των. Σκοπός της παιδείας δεν πρέπει να είναι μόνον η μάθησις, αλλά και η διάπλασις χαρακτήρος. Γι’αυτό ιδιαιτέρα προσοχή πρέπει να δοθή εις την βασικήν εκπαίδευσιν, εις την πρωτοβάθμιον παιδείαν. Δια τον λόγον αυτόν απαιτούνται:

/1/. Απόλυτος εξελληνισμός της διδασκομένης ύλης.

/2/. Διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσης από την Δημοτική μέχρι και την Αρχαία από τα πρώτα στάδια της εκπαιδεύσεως.
/3/. Άμεσος επίλυσις, ακόμη και δι’έπιτάξεως, καταλλήλων κτιρίων, του κτιριακού προβλήματος των Σχολείων.
/4/. Διδασκαλία του Ελληνικού πολιτισμού είς όλας τας βαθμίδας της εκπαιδεύσεως.
/5/. Κατάργησις του θεσμού της συνδιοικήσεως των Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι.
/6/. Αποκατάστασις των Εθνικών ιδανικών στα διδακτικά βιβλία και αποκάθαρσίς των από τα στοιχεία ξένων προς την Ελλάδα επιρροών. Επανέκδοσις όλων των σχολικών βιβλίων, τα οποία,
πέραν των τεχνικών επιτευγμάτων, θα τείνουν εις την δημιουργίαν Ελληνικής συνειδήσεως.
/7/. Κατάργησις του θεσμού ψήφου των μαθητών και των μαθητικών Συμβουλίων και δραστηριοποίησις των Συμβουλίων Γονέων και Κηδεμόνων. Εφ’ όσον, νομικώς, οι μαθηταί ως ανήλικοι δεν ευθύνονται δια τας πράξεις των, αλλ’ευθύνονται οι γονείς και κηδεμόνες, δεν νοείται
να υφίστανται μαθητικά συμβούλια, τα οποία ρυθμίζουν την ζωήν των Σχολείων.
/8/. Ανάπτυξις Σχολικού Αθλητισμού.
/9/. Θεσμοθέτησις φροντιστηρίου καταρτισμού ικανών Εκπαιδευτικών.
/10/. Θεσμοθέτησις της ιδιωτικής Ανωτάτης Παιδείας και λειτουργία ιδιωτικών Ανωτάτων Σχολών υπό μορφήν ιδρυμάτων.
/11/. Καθιέρωσις του μαθήματος της Ιστορίας ως πρωτεύοντος μαθήματος είς όλας τας κατευθύνσεις εκπαιδεύσεως, θεωρητικάς ή πρακτικάς. Η Ελληνική ιστορία είναι καύχημα των Ελλήνων και είναι εγκληματικόν να αγνοήται από τους Έλληνας.
/12/. Aναδιάταξις της Ακαδημίας Αθηνών και ίδρυσις Ακαδημιών, Αιγαίου, Κνωσού, Μυκηνών, Πέλλης, Δελφών, αι οποίαι θα προάγουν και προβάλουν τους αντιστοίχους πολιτισμούς και θα αναδείξουν την τεραστίαν πολιτιστικήν προσφοράν του Ελληνισμού εις τον κόσμον ολόκληρον.

/13/. Επαναφορά της Αριστείας. Τα φωτεινά μυαλά δεν επιτρέπεται να καθηλώνωνται. Πρέπει να αφήνωνται ελεύθερα να αναπτύσσουν τας δυνατότητάς των.

γ. Δικαιοσύνη

Είναι πρωταρχικόν καθήκον της Δικαστικής Λειτουργίας να συντομεύση τον χρόνον απονομής της δικαιοσύνης. Αν αυτό απαιτή εκ βάθρων αναδιάταξίν της να την πραγματοποιήση, διότι είναι απαράδεκτον να χρονίζη η απονομή δικαιοσύνης επί δεκαετίας ακόμη, διότι χάνεται ο σκοπός της. Πιστεύομεν ότι τα παρακάτω θα συμβάλλουν εν μέρει προς αυτήν την κατεύθυνσιν.

/1/. Περιστολή της πολυνομίας δια της αμέσου καταργήσεως πλήθους διατάξεων και νόμων γεννημάτων της ευθυνοφοβίας των δημοσίων λειτουργών.

/2/. Διορισμοί, κρίσεις, προαγωγαί, μεταθέσεις, τοποθετήσεις, να διενεργούνται αποκλειστικώς από το ίδιον το Δικαστικόν Σώμα.
/3/. Ενίσχυσις των εξουσιών των Δικαστών με ειδικήν νομοθεσίαν.
/4/. Καθιέρωσις Δικαστικής Αστυνομίας.
/5/. Κατάργησις των Ορκωτών Δικαστηρίων, ως αντεπιστημονικού θεσμού.
/6/. Αύξησις των αιθουσών συνεδριάσεως των Δικαστών.
Εξωτερική Πολιτική
Πρέπει να ανασκευασθή το υφ’ όλων των πολιτικών ηγεσιών διακηρυχθέν ότι η Ελλάς “δεν διεκδικεί τίποτε και από κανέναν", διότι η Ελλάς οφείλει να διεκδικεί ό,τι ιστορικώς, φυλετικώς, εθνολογικώς,
γλωσσικώς και πολιτιστικώς της ανήκει.
Απεδείχθη ότι παρά τας τόσας προσπαθείας της Ευρώπης δια την δημιουργίαν του Ευρωπαίου Πολίτου δεν ευδοκίμησεν και τούτο διότι έκαστον Έθνος της Ευρώπης ακολουθείται από μακρόχρονον αυτόνομον βίον, ο οποίος δεν δύναται να διαγραφή. Οφείλομεν, λοιπόν, να στραφώμεν προς την Ένωσιν Εθνών Ευρώπης και όχι πολιτών. Προς τούτο:/1/. Ελευθεροεπικοινωνία των ατόμων εις την Ευρώπην επιτρέπεται μόνον είς τα άτομα τα οποία ανήκουν εις τα κράτη-μέλη της Ευρώπης.
/2/. Η Ευρώπη οφείλει να έχη κοινήν Εξωτερικήν πολιτικήν, κοινήν Οικονομικήν πολιτικήν, κοινήν Ευρωπαικήν Άμυναν και κοινήν εσωτερικήν ασφάλειαν.
/3/. Δια να επιβάλη η Ευρώπη αυτήν την κοινήν πολιτικήν, απαιτείται ισχύς και όχι ευχολόγια. Και η ισχύς επιβάλλεται μόνον δια του Στρατού. Συνεπώς το ΝΑΤΟ πρέπει να διαλυθή, διότι άλλωστε
ο σκοπός ιδρύσεως του έχει προ πολλού εκλείψει και να δημιουργηθή Ευρωπαϊκός Στρατός, ο οποίος θα αποτελείται από τους Στρατούς των Κρατών-Μελών της και μόνον.
/4/. Η φύλαξις των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης, θα πρέπει να ανατεθή εις ειδικώς προς τούτο συγκροτηθησομένου Στρατιωτικού Σώματος Συνόρων, τα έξοδα εξοπλισμού του οποίου θα αναλαμβάνει η Ευρώπη.
/5/. Καθιέρωσις Μονίμου Επιτροπής Εξωτερικής Πολιτικής, εις την οποίαν θα μετέχουν μόνιμοι Υφυπουργοί Εξωτερικών των Κρατών-Μελών.
/6/. Η Ελλάς οφείλει να επιδιώξη να καθιερωθή ως μόνιμος πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης η Αθήνα, θέσις η οποία της ανήκει από την ιστορίαν.
/7/. Ενιαία αντιμετώπισις του μεταναστευτικού προβλήματος δια της καθιερώσεως αντικινήτρων.

/8/. Ενιαία αντιμετώπισις της τρομοκρατίας και της εσωτερικής ασφαλείας δια της στενής συνεργασίας των δυνάμεων ασφαλείας των Κρατών-Μελών.

Εθνική Άμυνα

Είναι γεγονός ότι η Εθνική Άμυνα και η Εξωτερική πολιτική είναι αδελφαί δίδυμοι, που όταν η μια πάσχει, πάσχει και η άλλη και αντιθέτως. Συνεπώς, εφ’όσον η εξωτερική πολιτική πρέπει να είναι ενιαία δια την Ευρωπαϊκήν Ένωσιν, έτσι και η Εθνική Άμυνα θα πρέπει να αναπτύσσεται και να λειτουργῆ στο πλαίσιο της Ευρώπης. Προς τούτο πρέπει να επιδιωχθή:

/1/. Δημιουργία Ευρωπαϊκού Στρατού αποτελουμένου από τους Στρατούς των Κρατών – Μελών της Ευρώπης και μόνον. Ο Στρατός αυτός θα εξοπλίζεται και εκπαιδεύεται με Ευρωπαϊκά όπλα και μέσα
και αν απαιτηθή οποιαδήποτε προμήθεια, να πραγματοποιῆται από την Ευρώπη και όχι από το κάθε Κράτος ξεχωριστά.

/2/. Το ΝΑΤΟ κατέστη αναγκαίον την εποχή κατά την οποίαν ο σοβιετικός επεκτατισμός και η κομμουνιστικοποίησις των χωρών ευρίσκετο εν εξελίξει. Σήμερον δεν υφίσταται αυτός ο άμεσος κίνδυνος, όχι διότι έπαψε να υπάρχη, αφού, ως μικρόβιο, ο κομμουνισμός μεταλλάσσεται, αλλά δύναται να αντιμετωπισθή καλύτερον δια της εσωτερικής λειτουργίας των Κρατών-Μελών, της Ευρώπης κυρίως. Το ΝΑΤΟ δεν απέτρεψεν ούτε την εισβολήν και κατοχήν της Κύπρου από την την
Τουρκίαν, ούτε τα σύνορα της Ευρώπης, τα Ανατολικά τουλάχιστον, κατώρθωσεν να ασφαλίση. Απλώς και μόνον εξυπηρετούνται τα Αμερικανικά συμφέροντα, περιφερειακής αμύνης.
/3/. Ο Στρατός της Ευρώπης, ως ενιαία οντότης, θα εξυπηρετεί τας ανάγκας ασφαλείας των Κρατών-Μελών της και μόνον. Αν απαιτηθή οιαδήποτε συνεγασία με το ΝΑΤΟ, ή με οποιονδήποτε άλλο Ορ-
γανισμό ή Κράτος, αυτή θα πραγματοποιείται από την Ευρώπη, ως σύνολον.
/4/. Η Εθνική Άμυνα των Κρατών-Μελών της Ευρώπης δύναται να ενισχυθή σημαντικώς δια της χρησιμοποιήσεως των αποστράτων Αξιωματικών εις την εσωτερικήν οργάνωσιν και λειτουργίαν των
Κρατών, ως επιθεωρητών εις τα Υπουργεία Εθνικής Αμύνης και Σωμάτων Ασφαλείας. Ακόμη δύνανται να χρησιμοποιηθούν ως εκπαιδευταί εις την προπαίδευσιν των νέων εις την στρατιωτικήν ζωήν, την ατομικήν ευθύνην και εις την συγκρότησιν και λειτουργίαν ομάδος ατόμων προς εκπλήρωσιν συγκεκριμένου σκοπού, ή και ως Επίτροποι Διοικήσεως.
 
Δημοσία Διοίκησις
Η Δημοσία Διοίκησις και η λειτουργία εκάστου Κράτους της Ευρώπης είναι υπόθεσις του Κράτους και δεν επεμβαίνει η Ευρώπη σε αυτό. Εις τον τόπον μας, όλοι ομολογούν ότι η Δημοσία Διοίκησις
νοσεί. Η νόσος αυτή προέρχεται από την μονιμότητα των Δημοσίων Υπαλλήλων και από την ευθυνοφοβίαν των που προκαλεί την τεραστίαν γραφειοκρατίαν. Ακόμη η αποδοτικότης των Δημοσίων Υπαλλήλων είναι ένα άλλο θέμα, το οποίον πρέπει να αντιμετωπισθή ,καθώς και η οργάνωσις της Δημοσίας Διοικήσεως. Προς τούτο:/1/. Τα Υπουργεία του Κράτους πρέπει να μετατραπούν εις Επιτελεία και η Τοπική αυτοδιοίκησις εις Εκτελεστικόν Όργανο.
/2/. Ο πρώτος βαθμός της τοπικής Αυτοδιοίκησεως θα διοικήται από αιρετούς άρχοντας, (Δήμαρχοι, Δημοτικά Συμβούλια). Ο Δεύτερος βαθμός τοπικής Αυτοδιοικήσεως δεν μπορεί να είναι αιρετός διότι, ως εκτελεστκόν όργανον, θα πρέπει να εφαρμόζη το κυβερνητικόν πρόγραμμα.
/3/. Άρσις μονιμότητος Δημοσίων Υπαλλήλων και καθορισμός υπευθυνότητος εκάστου. Κάλυψις κενουμένων θέσεων Δημοσίων Υπαλλήλων μόνον από επιτυχόντας εις ειδικόν διαγωνισμόν και ολιγομήνου φοιτήσεως εις ειδικόν σχολείον.
/4/. Καθορισμός θεσμού Επιτρόπου Διοικήσεως, ώστε να ελεγχθή η γραφειοκρατία και η διαφθορά.
/5/. Κρίσεις κατ’ έτος όλων των υπαλλήλων του Κράτους ,υπό των προϊσταμένων των, βάσει καθορισθησομένων κριτηρίων ικανότητος και αξιολογική προαγωγή εις την ιεραρχίαν.
/6/. Σύστασις τμήματος μελετών στο Υπουργείο των Εσωτερικών δια την μελέτην αυξήσεως αποδοτικότητος των Υπηρεσιών όλων των Υπουργείων και των Οργανισμών του Δημοσίου.
/7/. Καθορισμός κινήτρων παραγωγικότητος των υπαλλήλων.

/8/. Κριτήριον αξιολογήσεως των υπαλλήλων θα είναι και η συμπεριφορά και ο σεβασμός των προς τους πολίτας με τους οποίους συναλάσσονται εις την εκτέλεσιν των καθηκόντων των.

Κοινωνική Πρόνοια

Το κράτος οφείλει να έχη την κύρια ευθύνην δια την προστασίαν της υγιείας του λαού, την περίθαλψιν των αναξιοπαθούντων Ελλήνων και την συνταξιοδότησιν όλων των Ελλήνων μετά από ωρισμένην ηλικίαν. Πρωταρχικόν όμως καθήκον της Πολιτείας είναι ο προγραμματισμός της
χωροταξίας, των κινήτρων, των όρων λειτουργίας και των προδιαγραφών λειτουργίας και εξοπλισμού, τόσον δια τα κοινωφελή ιδρύματα (Γηροκομεία, κ.τ.λ.), όσον και δια τα Νοσοκομεία και τας Κλινικάς. Δια να καταστεί αποτελεσματική η Κοινωνική Πρόνοια θα πρέπει:

/1/. Η ιδιωτική πρωτοβάθμια πρωτοβουλία να αφεθή ελευθέρα να λειτουργῆ ιδρύματα και Κλινικάς, με τας προδιαγραφάς που έχει καθιερώσει το κράτος.
/2/. Να υπάρξη διαχωρισμός πρωτοβαθμίου και δευτεροβαθμίου νοσηλείας, δια της ιδρύσεως Κέντρων Διαλογής και Διαχωρισμού ασθενών αναλόγως προς την ανάγκην νοσηλείας του ασθενούς.
/3/. Να αυξηθή ο στόλος των νοσοκομειακών αυτοκινήτων με πλήρη εξοπλισμόν.
/4/. Να ενισχυθή ο θεσμός του οικογενειακού ιατρού.
/5/. Να καλυφθούν όλοι οι Έλληνες, όσοι δεν καλύπτονται από κάποιον ασφαλιστικόν φορέα, μετά από κάποια ηλικία με προνοιακή σύνταξιν γήρατος και υγειονομικής περιθάλψεως.

/6/. Οι ασφαλιστικοί οργανισμοί να λειτουργούν μόνο ως Ταμεία.

Εθνικά θέματα-Εθνικές διεκδικήσεις

Εμείς διεκδικούμε ό,τι ιστορικώς, φυλετικώς, γλωσσικώς, εθνολογικώς και πολιτιστικώς ανήκει στην Ελλάδα και ουδείς έχει δικαίωμα να τροποποιή, μεταβάλη, αλλοιώνη ή καταργή εθνικάς διεκδικήσεις. Συγκεκριμένως:

/1/. Δημογραφικόν Πρόβλημα

Το δημογραφικόν πρόβλημα της Χώρας καθίσταται το υπ.αριθμόν ένα Εθνικόν θέμα που πρέπει άμεσα να αντιμετωπισθή. Προς τούτο απαιτούνται:

/α/. Ίδρυσις Υπουργείου Δημογραφίας.
/β/. Διαφώτησις υπέρ του Οικογενειακού θεσμού και επιδότησις τεκνοποιίας.
/γ/. Ασφάλισις και συνταξιοδότησις της Ελληνίδος Μητέρας ως οικοκυράς και ειδική κρατική μέριμνα της εργαζομένης Μητέρας.
/δ/. Πλήρης κάλυψις ιατρικής παρακολουθήσεως της μελλούσης Μητέρας, καθώς και των εξόδων τοκετού.
/ε/. Προνομιακή μεταχείρησις πολυτέκνων εις τας σχέσεις των με το Δημόσιον, (διορισμοί, κ.τ.λ.), καθώς και ειδική φορολογική υποχρέωσις, αναλόγως του αριθμού των τέκνων μέχρι πλήρους απαλλαγής από 4 τέκνα και άνω.
/στ/. Χορήγησις ατόκων δανείων προς σύναψιν γάμων.
/ζ/. Απαγόρευσις των εκτρώσεων πλην των νομίμων (π.χ. υγεία, βιασμός, κ.τ.λ.).
 
/2/. Μεγάλη Ιδέα του Έθνους

Η Μεγάλη Ιδέα του Έθνους ,κατά την παρούσαν χρονικήν περίοδον, πρέπει να επιδιωχθή όχι με την Βυζαντινήν της ερμηνείαν, αλλά με την Μεταξικήν. Δηλαδή ο Ελληνισμός να αναπτυχθή εκεί όπου ευρίσκεται. Προς τούτο πρέπει:/α/. Δια την Κύπρον να απαιτηθή από την Ευρωπαϊκήν Ένωσιν και όχι από τα Ηνωμένα Έθνη, η εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών περί αποχωρήσεως των τουρκικών δυνάμεων κατοχής, διότι τα Ηνωμένα Έθνη μόνον ευχολόγια εκδίδουν.

/β/. Αμυντική θωράκισις της Κύπρου, σε συνδυασμό με την Ελλάδα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν νοείται να μην δύναται η Ελλάς, με την τεραστίαν παράδοσιν της Ναυτικής της υπεροχής να καλύψη την κυριαρχίαν εις την Ανατολικήν λεκάνην της Μεσογείου.
/γ/. Ο ‘‘φάκελος της Κύπρου’’ πρέπει επιτέλους να ανοίξη δια να πληροφορηθή ο λαός περί της Κυπριακής τραγωδίας και να διορθωθούν αδυναμίαι συμβιώσεως Ελλάδος-Κύπρου. Το πρόβλημα
επιλύεται σήμερον ευκολώτερον εις τους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
/δ/. Δια την Βόρειον Ήπειρον η διατήρησις της Ελληνικότητός της είναι πρωταρχικόν μέλημα της Ελληνικής Πολιτείας και θα επιτευχθεί δια της ενισχύσεως της λειτουργίας Σχολείων, της στηρίξεως των Εκκλησιαστικών Ενοριών και δια της οικονομικής αναπτύξεως. Η παροχή κινήτρων οικονομικής δραστηριότητος και επιδότη σις βορειοηπειρωτών προς ανάπτυξίν των εις τον τόπον όπου ευρίσκονται, αποτελεί υποχρέωσιν της Ελληνικής Πολιτείας.
/ε/. Δια την Βόρειον Ήπειρον εκκρεμεί ακόμη η προσφυγή εις το Συμβόυλιον Υπουργών Εξωτερικών των τεσσάρων, (ΗΠΑ, Ρωσίας, Αγγλίας, Γαλλίας), από την Συνθήκην ειρήνης των Παρισίων το 1946.
/στ/. Η αυτονομία δια την Βόρειον Ήπειρον και η Ένωσις με την Ελλάδα, συμφώνως προς την αρχήν της αυτοδιαθέσεως των λαών ,δεν πρέπει να διαγραφή από τας Εθνικάς διεκδικήσεις της Ελλάδος.
/ζ/. Δια τα Σκόπια η Ελλάς οφείλει, σεβομένη τον εαυτόν της και την ιστορίαν της να μην αποδεχθή ποτέ την ονομασίαν “Μακεδονία" είτε χωρίς, είτε με οιονδήποτε πρόσημον. Διότι η Μακεδονία είναι
μία και είναι αναπόσπαστον τμήμα του κορμού της Ελλάδος, είναι οι ώμοι της Ελλάδος, που κρατούν το βάρος της ενδοχώρας εις τα βόρεια σύνορά της. Δια τον λόγον αυτόν απαιτείται να ενταθή η ενημέρωσις του κόσμου ολοκλήρου δια τα ιστορικά, εθνολογικά, πολιτισμικά δικαιώματα της Ελλάδος εις την περιοχήν αυτήν. Το όνομα που χρησιμοποιούν τα Σκόπια είναι προϊόν κλεπταποδοχής και δεν δικαιούνται νομίμως να το χρησιμοποιούν, εκτός και αν το επιτρέψη η Ελλάς.
/η/. Το Θρακικόν θέμα, της συμβιώσεως εκεί Ελλήνων και Μουσουλμάνων -Μουσουλμανική μειονότητα αναγνωρίζει η Συνθήκη της Λωζάνης και όχι Τουρκική- αποτελεί τελευταίως το όριον της καρδιάς του Τούρκου προέδρου Ερντογάν, ο οποίος ξεχνά ότι έχει καταπατήσει τα όρια της Ελληνικής καρδιάς και εξακολουθεί να κατέχη εδάφη που ήσαν πάντα Ελληνικά, (Πόντος, Μ. Ασία). Η ευαισθησία της καρδιάς του, την οποία επικαλείται έχει επιλεκτικήν κατεύθυνσιν. Η αντιμετώπι-
σις του μουσουλμανικού στοιχείου μπορεί να αντιμετωπισθή με τον διαχωρισμόν των Πομάκων με επιλεκτικήν ενίσχυσίν των από το κράτος, την απέλασιν όσων δηλώνουν ότι είναι Τούρκοι και την χωροταξικήν κατανομήν της περιοχής ώστε πάντοτε να υπερτερή το Χριστιανικόν στοιχείον. Επί πλέον το κράτος πρέπει να παραχωρήση δωρεάν εις ακτήμονας Έλληνας Χριστιανούς δημοσίας εκτάσεις και να επιδοτήση την εκεί εγκατάστασίν των, ώστε να αυξηθή η αναλογία Χριστιανών
προς τους μουσουλμάνους που δηλώνουν Τουρκογενείς.

/θ/. Διά το Αιγαίον – Ιωνία πρέπει να ενισχυθή η προσπάθεια κυριαρχίας της Ελλάδος εις το Αιγαίον. Προς τούτο να καταργηθή η φορολογία των μικρών ιδιωτικών σκαφών και να επιδοτηθή η απόκτησίς των από τους Έλληνας, ώστε το Αιγαίο να πλημμυρίση από Ελληνικά σκάφη, να εφαρμοσθή το δικαίωμα της Ελλάδος δια την επέκτασιν των χωρικών υδάτων εις τα 12 μίλια, να εξοπλισθούν τα νησιά του Αιγαίου και να αναπτυχθή η παραθεριστική και οικονομική ευρωστία όλων των νήσων και ειδικώτερον των Ανατολικών, ακόμη και εκμετάλλευσις των ακατοικήτων βραχονησίδων. Επί πλέον πρέπει να ληφθή μέριμνα δια την διδασκαλίαν εις τα Δημοτικά σχολεία του παναρχαίου Αιγαίου πολιτισμού και της Ελληνικής Μικράς Ασίας, ώστε να μεγιστοποιηθή το εθνικό φρόνημα από την νεαράν ηλικίαν των Ελλήνων. Η ισχύς της Τουρκίας, η οποία επιστείεται ως φόβητρον δια κάθε απόφασιν εθνικής διεκδικήσεως, πρέπει να απομυθοποιηθή.

/3/. Οικονομία

Απαραίτητος παράγων αναπτύξεως της οικονομίας είναι η εμπιστοσύνη των επιχειρηματιών προς το κράτος. Όταν αυτή εξαφανισθή ουδεμία ανάπτυξις μπορεί να ευδοκιμήση, όπως βιώνομε σήμερον. Πλέον αυτού, το κράτος απεδείχθη κακός εργοδότης, διότι ουδείς οργανισμός του δημοσίου είναι κερδοφόρος. Συνεπώς δια την ανάπτυξιν της οικονομίας απαιτούνται:

/1/. Επέμβασις του κράτους στην οικονομία μόνο με κίνητρα, τα οποία δεν θα αίρωνται ή θα τροποποιούνται χωρίς την σύμφωνον γνώμην των φορέων της παραγωγής.

/2/. Απομάκρυνσις του κράτους από κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα, εκτός των επιχειρήσεων αμυντικού χαρακτήρος και κοινής ωφελείας.
/3/.Αποκατάστασις της πίστεως και της εμπιστοσύνης των πολιτών και των επενδυτών στο σοβαρό κράτος.
/4/. Εκμετάλλευσις του ορυκτού πλούτου, ή των πηγών ενέργειας υπό εθνικών συμφερόντων επιχειρήσεων. Το κράτος καθορίζει τας προϋποθέσεις.
/5/. Εισαγωγή όλων των κεφαλαίων των Ελλήνων τα οποία ευρίσκονται εις το εξωτερικόν, αφορολογήτως, ασχέτως “πόθεν έσχες", εφ’ όσον επενδυθούν αμέσως εις επιχειρηματικάς δραστηριότητάς και λειτουργήσουν αι επιχειρήσεις με Ελληνικόν προσωπικόν. Αι επιχειρήσεις βεβαίως θα φορολογούνται με το καθεστώς που θα ισχύη δι’ όλους.
/6/. Πρέπει να σταματήσουμε να δαιμονοποιούμε την απόκτησιν του πλούτου, αλλά να φροντίσωμεν να εκμεταλλευθώμεν την ύπαρξίν του. Τα έσοδα του κράτους θα προκύψουν από την φορολογίαν των λειτουργουσών επιχειρήσεων και επί πλέον θα δημιουργηθούν πολλαί θέσεις
εργασίας. Ένας ξένος επιχειρηματίας ερωτάται «πόθεν έσχε» τα κεφάλαιά του τα οποία θα επενδύση εις την χώραν; Όχι, βεβαίως, διότι θέλομεν την εκμετάλλευσίν του. Διατί λοιπόν αυτό να αποτελή ανασταλτικόν παράγοντα εισαγωγής Ελληνικών κεφαλαίων λιμναζόντων εις τραπέζας του εξωτερικού; Αρκεί αυτή η ενέργεια να αποτελέση θέσιν σοβαρού κράτους.
/7/. Ιδιαιτέρα φροντίς του κράτους θα πρέπει να δοθή εις την πρωτογενή παραγωγήν και την εκμετάλλευσιν των πλουσίων φυσικών πηγών της Χώρας μας, της ηλιοφανείας, του κλίματος και των ακτών μας. Έχομεν την μεγαλυτέραν ακτογραμμήν, συμπεριλαμβανομένων και των νησιών μας, από όλα σχεδόν τα κράτη του κόσμου. Αυτό, σε συνδιασμό με το υπέροχον κλίμα μας, δύναται να αποτελέση την βάσιν οικονομικής αναπτύξεως της οικονομίας μας. Το κράτος δύναται να συμβάλη με την ανάπτυξιν των απαιτουμένων υποδομών.
/8/. Ομοίως ιδιαιτέρα φροντίς πρέπει να δοθή εις το θέμα των αρχαιοτήτων. Το αρχείον γης της Ελλάδος παραμένει ακόμη ανεκμετάλλευτον και δίδεται ούτως η ευκαιρία εις επιτηδείους να κλέπτουν τους θησαυρούς αυτούς της ιδιοκτησίας των Ελληνικών γενεών.
/9/. Τέλος ένα θέμα που μπορεί να συμβάλη αποτελεσματικώς εις την ανάπτυξιν της οικονομίας, στην παρούσα περίοδο της Ευρωπαϊκής ολοκληρώσεως είναι να εξασφαλίση, μία σοβαρά κυβέρνησις, μίαν περίοδον χάριτος δια την αποπληρωμήν του χρέους της, ώστε να ανακάμψη η οικονομία και τότε να αρχίση η αποπληρωμή του.

[/kc_column_text]
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ